Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VOOR PARTNERS EN BESTAANDE OF POTENTIËLE KLANTEN

Deze privacyverklaring wordt aan u verstrekt om kennis te kunnen nemen van de verbintenissen van Atout France voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens.
Er wordt in beschreven wat uw rechten zijn en onder welke voorwaarden uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, bewaard en opgeslagen.
In het kader van uw contractuele betrekkingen of uw voorafgaande toestemming verwerkt Atout France uw persoonsgegevens (hierna te noemen “de verwerking”).

De persoonsgegevens die door Atout France worden verwerkt, worden hoofdzakelijk verzameld in het kader van de taken waartoe Atout France opdracht heeft gekregen en het promoten van het toeristische aanbod van Frankrijk in alle landen. Het gaat daarbij om de volgende soorten persoonsgegevens:

 • gegevens met betrekking tot uw identiteit, zoals uw burgerlijke staat en uw contactgegevens.

Als u een partner of bestaande dan wel potentiële klant van Atout France bent, wordt deze privacyverklaring aan u verstrekt om u te informeren over uw rechten en de voorwaarden voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Atout France conformeert zich aan de regels die worden opgelegd door de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens. Ons persoonsbeschermingsbeleid voldoet voortaan aan deze bepalingen, wat inhoudt dat wij u informeren over ons persoonsbeschermingsbeleid door middel van deze privacyverklaring.

Atout France is de verwerkingsverantwoordelijke van de hierna genoemde persoonsgegevens.

1. Wie zijn wij?

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring wordt aan u verstrekt om kennis te kunnen nemen van de verbintenissen van Atout France voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens. Atout France, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres 79/81 rue de Clichy, 75009 Parijs, Frankrijk, handelt als verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit document genoemde persoonsgegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens verplicht zich de persoonsgegevens te beschermen en vertrouwelijk te behandelen.

1.2 Onze functionaris gegevensbescherming

Atout France heeft UMANIS (dpo@atout-france.fr) als functionaris gegevensbescherming aangewezen.

2. De persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens voor de hierna genoemde doeleinden verzamelt en verwerkt Atout France de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (achternaam, voornaam, adres, telefoonnummers, enz.);
 • verbindingsgegevens (e-mailadres, cookies, enz.);
 • gegevens van gevoelige aard (bijv. informatie over voedselallergieën in het kader van de evenementenorganisatie).

3. De doeleinden en de juridische grondslag van onze verwerking

3.1 De doeleinden van onze verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • beheer van de registratie van toeristische organisaties en accommodaties in Frankrijk;
 • beheer van de classificatie van toeristische organisaties en accommodaties in Frankrijk;
 • organisatie van evenementen;
 • organisatie van enquêtes;
 • organisatie van spelwedstrijden;
 • beheer van bestanden met professionele contacten;
 • beheer van (potentiële) klantenbestanden;
 • promotionele activiteiten en communicatie;
 • studies.

3.2 De beoogde gerechtvaardigde belangen

De door Atout France beoogde gerechtvaardigde belangen bestaan vooral uit het promoten van de bestemming Frankrijk en de communicatie daaromheen, om de taken van algemeen belang die aan Atout France zijn toevertrouwd zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Atout France verwerkt geen gegevens van haar werknemers op basis van het gerechtvaardigd belang.

4. Voor wie zijn uw gegevens bestemd?

De door ons verzamelde of later te verzamelen persoonsgegevens zijn voor ons bestemd in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Wij zien erop toe dat uitsluitend bevoegde personen toegang krijgen tot deze gegevens. Wij kunnen deze gegevens met onze dienstverleners delen in het kader van de diensten die wij hun vragen uit te voeren. Sommige persoonsgegevens kunnen bestemd zijn voor derden of wettelijk bevoegde autoriteiten (zoals overheidsinstellingen) om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen.

Atout France heeft over de hele wereld kantoren en één dochtermaatschappij om haar taken te vervullen. Deze vestigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van Atout France Paris.
Uw persoonsgegevens kunnen met alle vestigingen en dochterondernemingen van Atout France worden gedeeld.

Uw persoonsgegevens kunnen aan deze vestigingen worden doorgegeven voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd. Dat gebeurt door middel van tools die aan de van toepassing zijnde regelgeving voldoen en geschikt zijn voor de bescherming van uw gegevens en de eerbiediging van uw rechten.

5. De overdracht van uw gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens door aan vestigingen van Atout France in de volgende landen: zie de website van Atout France – internationaal netwerk: http://www.atout-france.fr/notre-reseau

6. De bewaartermijn van uw gegevens

De bewaartermijn die wij voor uw persoonsgegevens hanteren, hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Derhalve organiseren wij ons beleid ten aanzien van de bewaring van gegevens op de volgende wijze:

Atout France verbindt zich de persoonsgegevens te bewaren in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. Gezien het internationale karakter van haar activiteiten verwerkt Atout France persoonsgegevens van ingezetenen van verschillende landen. Om de rechten van al deze betrokkenen te waarborgen, heeft Atout France haar bewaarregels opgesteld volgens de regelgeving die van al deze landen het strengst is.

Het bijgesloten overzicht van de bewaartermijn van persoonsgegevens is ter aanvulling van deze bepalingen.

7. De rechten waarover u beschikt

7.1 Voorwaarden voor de uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact.rgpd@atout-france.fr, samen met een identiteitsbewijs.

Daartoe dient u duidelijk uw naam en voornamen op te geven, alsmede het adres waarnaar het aanvraagformulier voor de uitoefening van uw rechten moet worden gestuurd. Na ontvangst van het door u ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier, voorzien van een kopie van een identiteitsbewijs waarop uw handtekening staat, zal Atout France uw aanvraag in behandeling nemen. Het formulier mag ook per post worden gestuurd naar Atout France – Service Juridique – 79/81 rue de Clichy, 75009 Parijs – Frankrijk.

In principe kunt u al uw rechten kosteloos uitoefenen. Voor de uitoefening van uw recht op toegang tot gegevens kunnen wij echter administratiekosten in rekening brengen voor elke kopie van de door u opgevraagde gegevens.

Wat het recht op informatie betreft, is Atout France niet verplicht daar gevolg aan te geven als u reeds over de gevraagde informatie beschikt.
Atout France zal u op de hoogte stellen als uw aanvraag wordt afgewezen.

Atout France wijst erop dat het ontbreken of wijzigen van gegevens gevolgen kan hebben voor de behandeling van sommige verzoeken in het kader van de uitvoering van contractuele betrekkingen, en dat uw aanvraag tot de uitoefening van rechten voor monitoring zal worden gearchiveerd. Alle rechten waarover u beschikt, staan hieronder beschreven in artikel 7.2.

7.2 Uw recht op informatie

U verklaart dat deze privacyverklaring u informeert over de doeleinden, het wettelijk kader, de belangen, de partijen of soorten partijen met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld, en de eventuele gegevensoverdracht naar derde landen of internationale organisaties.

Naast deze privacyverklaring verklaart u dat u, teneinde een billijke en transparante verwerking van uw gegevens te garanderen, aanvullende informatie hebt ontvangen over:

 • de bewaartermijn van uw persoonsgegevens;
 • de rechten waarover u beschikt en de voorwaarden voor de uitoefening daarvan.

Als wij besluiten om gegevens te verwerken voor andere doeleinden dan zoals hierboven aangegeven, zult u alle informatie over deze nieuwe doeleinden ontvangen.

7.3 Uw recht op informatie

U hebt recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens, welk recht u bij Atout France kunt uitoefenen op het volgende adres: contact.rgpd@atout-france.fr.

Zo krijgt u de bevestiging dat uw persoonsgegevens al dan niet zijn verwerkt en als dat wel het geval is, krijgt u toegang tot uw gegevens en informatie over:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de soorten verwerkte persoonsgegevens;
 • de partijen of soorten partijen en de internationale organisaties waarmee persoonsgegevens zijn of worden gedeeld, met name als ze in derde landen zijn gevestigd;
 • voor zover mogelijk de bewaartermijn van de persoonsgegevens of als dat niet mogelijk is, de criteria op basis waarvan deze termijn wordt vastgesteld;
 • het bestaan van het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen uw persoonsgegevens te rectificeren of te verwijderen, het recht om een beperking van de gegevensverwerking te vragen, en het recht om tegen deze verwerking bezwaar te maken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • informatie over de herkomst van gegevens die niet rechtstreeks bij de betrokkenen zijn ingewonnen;
 • het bestaan van een automatische verwerking en profilering, en in het laatste geval relevante informatie over de onderliggende software, alsmede over het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkenen.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens, afhankelijk van het geval, te rectificeren of aan te vullen als ze onjuist, onvolledig, onduidelijk of achterhaald zijn.

7.4 Uw recht op verwijdering van uw gegevens

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen in een van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • u trekt uw vooraf gegeven toestemming in;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er geen wettelijke grond voor deze verwerking bestaat;
 • de gegevensverwerking voldoet niet aan de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • uw persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de aanbieding van diensten aan kinderen onder de 16 jaar.

De uitoefening van dit recht is echter niet mogelijk als de bewaring van uw persoonsgegevens verplicht is op grond van de wet- en regelgeving, onder andere voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van uw rechten.

7.5 Uw recht op beperking van de gegevensverwerking

U kunt vragen om een beperking van de gegevensverwerking in de gevallen zoals voorzien in de wet- en regelgeving.

7.6 Uw recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

7.7 Uw recht op het overdragen van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens over te dragen.

De gegevens waarvoor dit recht geldt, zijn:

 • uitsluitend uw persoonsgegevens, dus geen geanonimiseerde gegevens of gegevens die geen betrekking op u hebben;
 • de declaratieve gegevens en de functionele gegevens zoals hierboven genoemd;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals gegevens die door het zakengeheim worden beschermd.

Dit recht beperkt zich tot de gegevensverwerking op basis van toestemming of overeenkomst en tot de verwerking van persoonsgegevens die u zelf hebt gegenereerd.

Dit recht geldt niet voor afgeleide of gededuceerde gegevens, want dat zijn persoonsgegevens die door Atout France zijn gecreëerd.

7.8 Uw recht op intrekking van uw toestemming

Als onze gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u deze te allen tijde intrekken. Wij stoppen dan met de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, zonder dat dit echter gevolgen heeft voor de gegevensverwerking waarmee u eerder hebt ingestemd.

7.9 Uw recht op intrekking van uw toestemming

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de “Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés” in Frankrijk of bij de toezichthoudende autoriteit van uw eigen land als u ingezetene bent van een andere Europese lidstaat, onverminderd uw recht om een administratief beroep of een beroep in rechte in te stellen.

8 Waarom worden uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven?

De gegevens van particulieren en reisorganisaties die belangstelling hebben getoond voor de bestemming Frankrijk, worden aan ons doorgegeven in het kader van de taken van algemeen belang waarmee Atout France door de Franse staat is belast op grond van de Franse Wet nr. 2009-888 van 22 juli 2009 voor de ontwikkeling en modernisering van toeristische diensten.

Atout France heeft drie hoofdtaken: het Franse toerisme te promoten in Frankrijk en in andere landen, de toeristenindustrie te ontwikkelen, en bij te dragen aan het concurrentie- en kwaliteitsbeleid van toeristische ondernemingen en bestemmingen. Atout France zorgt voor de kwaliteitsverbetering van het aanbod dankzij verschillende instrumenten, zoals de classificatie van toeristische accommodaties, de toekenning van de prestigieuze onderscheiding “Palace” aan tophotels, en de registratie van touroperators.

Overzicht bewaartermijn persoonsgegevens van partners en bestaande of potentiële klanten

 • Enquêtes: 6 jaar
 • Evenementen: 6 jaar
 • Bestanden met professionele contacten: 6 jaar
 • Statistische bestanden – Webanalyse: 6 jaar
 • Bestandsbeheer:toekomstige klanten van leden – Spelwedstrijd : 6 jaar
 • Bestandsbeheer:toekomstige klanten van leden – Marketing Spelwedstrijd: 6 jaar
 • Bestandsbeheer:toekomstige klanten van leden – E-mailing: Looptijd van de overeenkomst + 6 jaar
 • Bestandsbeheer: potentiële klanten – Beheer van kandidaten voor Atout : France: 6 jaar
 • Verkoop – Online shop: 6 jaar
 • Accommodatie – Bijhouden van het accommodatie-register: duur van de opdracht tot openbare dienstverlening
 • Registratie – Accommodatie Registratie: duur van de opdracht tot openbare dienstverlening