WEDSTRIJDREGLEMENT

Explore France > WEDSTRIJDREGLEMENT

Travel in France

Artikel 1. Algemene informatie

De wedstrijd “Travel in France” vindt op 17 september 2019 plaats. Deze wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

De organisator is het esv ATOUT France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, gevestigd te Louizalaan 222, 1050 Brussel, met maatschappelijke zetel te rue de Clichy 79-81, 75009 Parijs en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.895.055,

hierna “de organisator” genoemd.

Artikel 2. Deelnamevoorwaarden

De wedstrijd is uitsluitend voor personen die gedomicilieerd zijn in België en ten minste 18 jaar oud zijn op het ogenblik van hun deelname aan de wedstrijd, met uitsluiting van de personen die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze wedstrijd en hun families, alsook van de personeelsleden van de organisator.

De wedstrijd is beperkt tot één deelname per persoon, ongeacht het aantal e-mailadressen waarover hij of zij beschikt. Bij meerdere deelnames, met name via verschillende e-mailadressen, wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd.

De deelnemers moeten te allen tijde in staat zijn om een bewijs van hun identiteit en leeftijd te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan controleren en bestraffen.

Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement. Het reglement is beschikbaar op de volgende webpagina https://be.france.fr/nl/campagne/wedstrijd .  Het moet worden gelezen in samenhang met het Privacybeleid, te raadplegen op deze (https://be.france.fr/nl/informatie/disclaimer) webpagina, dat als een deel van dit reglement wordt beschouwd.

Dit reglement zal aan iedere persoon die vóór het einde van de deelnameperiode hierom een schriftelijk verzoek naar Louizalaan 222, 1050 Brussel stuurt kosteloos verzonden worden. Die persoon vermeldt ook de naam van de deelnemer en het adres waarnaar het reglement moet worden verzonden. De persoon kan zijn of haar naam en adres vermelden op een voorbereide retouromslag, zonder deze te frankeren.

Artikel 3. Verloop van de wedstrijd

Om deel te nemen moet de deelnemer uiterlijk op 17 september 2019 de volgende stappen ondernemen:

  • zijn of haar volledige contactgegevens op het formulier vermelden;
  • de zes vakjes op het formulier laten afstempelen
  • Geef het papieren formulier af aan de organisatoren.

Elk onvolledig formulier en/of een formulier waarop niet alle verplichte velden zijn ingevuld, zal niet in aanmerking worden genomen voor de uiteindelijke trekking.

Enkel deze werkwijze wordt als geldig beschouwd voor deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen. Deelname aan de wedstrijd is immers uitsluitend via deze weg mogelijk. Bij de toekenning van de prijzen zal geen rekening worden gehouden met antwoorden die later via de post of enig ander communicatiemiddel worden verzonden, zelfs niet indien ze correct zijn.

Artikel 4. Wedstrijdprijzen

De prijzen die je kunt winnen: de door de aanwezige partners aangeboden toegangstickets en verblijven.

De prijzen zijn geldig: zie voucher.

De organisator behoudt zich het recht voor om de aangeboden prijzen, geheel of gedeeltelijk, te vervangen door andere met een minstens gelijkwaardige waarde, in geval van externe moeilijkheden, om een reden die niet aan de organisator te wijten is (bv. fout van de leverancier). De winnaars kunnen geenszins de aangeboden prijzen betwisten en maken in geen geval aanspraak op hun tegenwaarde in geld of hun vervanging of omruiling, om welke reden dan ook.

Artikel 5. Aanduiding van de winnaars

De winnaars worden aan het einde van het evenement op 17 september 2019 bekend gemaakt.

Elke winnaar wordt via het e-mailadres of telefoonnummer dat hij of zij op zijn deelnameformulier heeft ingevuld, op de hoogte gebracht over wat hij/zij moet doen om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.

Indien tijdens of na de wedstrijd de door de deelnemer opgegeven contactgegevens worden gewijzigd, moeten de deelnemers de organisator daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: promotion.be@atout-france.fr  .

Artikel 6. Bekendmaking van de gegevens van de winnaars en overdracht van het portretrecht

Conform het Privacybeleid machtigen de deelnemers de organisator om, indien ze de wedstrijd winnen, hun gegevens en eventueel foto’s van hen te publiceren.

Bijgevolg machtigen de winnaars van de wedstrijd de organisator om de foto te gebruiken, te hergebruiken, te publiceren, uit te geven, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen via enig technisch procedé. Deze foto kan ook samen met ander materiaal worden gereproduceerd of gebruikt, zoals, zonder dat deze opsomming volledig is, teksten, gegevens, informatie of slogans, andere beelden, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, animaties, grafische vormgeving.

Deze toelating wordt verleend voor alle dragers, zoals, zonder dat deze lijst volledig is, papier, stof, hout, plastic, informatica, elektronisch, digitaal, en in het algemeen voor alle publicaties op televisie, websites en sociale netwerken.

Deze overdracht van recht wordt kosteloos, zonder geldelijke tegenprestatie, toegestaan voor een duur van 6 jaar voor België en de hele wereld.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid van de organisator

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, materieel of moreel, indien de wedstrijd wordt geannuleerd, voorlopig of definitief niet beschikbaar is, niet plaatsvindt volgens de aangekondigde regels of, in het algemeen, indien de deelname aan de wedstrijd voorlopig of definitief onmogelijk blijkt.

Tijdens de wedstrijd kunnen wijzigingen aan dit reglement worden gepubliceerd. De deelnemer wordt dan ook verzocht om regelmatig de webpagina te bezoeken waarop dit wedstrijdreglement te raadplegen is. Eventuele wijzigingen zullen worden beschouwd als deel van dit reglement, evenals alle teksten, opgenomen in de door de organisatoren uitgegeven nieuwsbladen en andere documenten, die deze wedstrijd vermelden.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de verbreking van deze overeenkomst, verbinden de partijen zich ertoe voorafgaand aan elke andere wijze van conflictoplossing een beroep te doen op bemiddeling.

Indien de bemiddeling mislukt, zijn enkel rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.